Comisia Europeană vrea revizuirea normelor UE privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier şi pescăresc

Comisia Europeană invită toate părţile interesate să îşi prezinte observaţiile cu privire la normele revizuite propuse privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier şi pescăresc, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Scopul revizuirii propuse este de a alinia normele actuale la priorităţile strategice actuale ale UE, în special la politica agricolă comună (PAC), la politica comună în domeniul pescuitului (PCP), precum şi la Pactul verde european. Statele membre şi alte părţi interesate pot răspunde la consultare până la 13 martie 2022.

„Propunerile vizează să asigure faptul că normele noastre privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier şi pescăresc sunt adecvate pentru tranziţia verde. Normele revizuite vor facilita furnizarea mai rapidă a finanţărilor de către statele membre, fără a cauza denaturări nejustificate ale concurenţei pe piaţa unică. Încurajăm toate părţile interesate să ne transmită punctele lor de vedere”, a declarat vicepreşedintele executiv Margrethe Vestager, responsabil cu politica în domeniul concurenţei.

Consultarea se referă la propunerile de revizuire a diferitelor seturi de norme privind ajutoarele de stat aplicabile sectoarelor agricol, forestier şi pescăresc, şi anume Orientările din 2014 privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale, Regulamentul de exceptare pe categorii de ajutoare în sectorul agricol („ABER”), Orientările pentru examinarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului şi acvaculturii, Regulamentul de exceptare pe categorii de ajutoare în sectorul pescăresc („FIBER”) şi Regulamentul privind ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului.

Comisia a realizat o evaluare a normelor existente aplicabile sectoarelor agricol şi forestier, iar o evaluare a normelor aplicabile sectorului pescăresc este în curs. Contribuţiile colectate se reflectă în propunerile care fac obiectul consultării.

Pe această bază, Executivul comunitar consideră că normele care fac obiectul examinării funcţionează bine şi sunt, în linii mari, adecvate scopului. Într-adevăr, ele răspund în mare măsură nevoilor sectoarelor în cauză, contribuind în acelaşi timp la realizarea obiectivelor de politică mai ample ale UE, cum ar fi protecţia mediului, precum şi sănătatea plantelor, a animalelor şi, în general, sănătatea publică.

În acelaşi timp, evaluarea a scos în evidenţă faptul că normele existente necesită anumite revizuiri specifice, inclusiv clarificări ale unor concepte, o mai mare raţionalizare şi simplificare, precum şi o serie de ajustări pentru a reflecta într-o mai mare măsură atât evoluţiile pieţei şi cele tehnologice, cât şi priorităţile strategice actuale ale UE, inclusiv, în special, Pactul verde european, Strategia „De la fermă la consumator” şi Strategia în domeniul biodiversităţii. În plus, normele trebuie adaptate pentru a permite statelor membre să pună rapid în aplicare politica agricolă comună (PAC) reformată şi noul Fond european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură (FEAMPA).

În privinţa orientărilor privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale, Comisia propune să se considere că acţiunile statelor membre din cadrul PAC reformate, desfăşurate ca parte a planurilor lor strategice PAC, sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat, astfel încât procedura necesară de aprobare a ajutoarelor de stat să poată fi efectuată rapid. Propunerea introduce, de asemenea, noi categorii de ajutoare care trebuie să fie evaluate şi aprobate în temeiul orientărilor, de exemplu, ajutoarele pentru prevenirea, controlul şi eradicarea infestării cu specii alogene invazive şi cu boli emergente, în vederea protejării sănătăţii plantelor şi a animalelor, precum şi a sănătăţii publice. În plus, orientările revizuite propuse oferă mai multe stimulente pentru măsurile de gestionare a pădurilor care sunt favorabile mediului şi climei (aşa-numitele servicii de silvomediu şi servicii climatice), prin creşterea intensităţii maxime a ajutorului la 120 % din costurile eligibile pentru serviciile legate de biodiversitate, climă, apă sau sol şi pentru schemele de sechestrare a carbonului în solurile agricole.

În cazul regulamentului de exceptare pe categorii de ajutoare în sectorul agricol, Executivul comunitar propune alinierea intensităţilor ajutoarelor necesare pentru ca o măsură să intre sub incidenţa ABER la cele prevăzute în planurile strategice PAC din cadrul politicii agricole comune (PAC) reformate. Comisia propune, de asemenea, introducerea unor noi categorii de măsuri de ajutor care să fie exceptate pe categorii, de exemplu ajutoarele destinate reparării daunelor cauzate de speciile protejate de animale şi ajutoarele pentru compensarea costurilor suplimentare suportate atunci când terenurile agricole sunt situate în zone Natura 2000.

În ceea ce priveşte orientările pentru examinarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului şi acvaculturii, Comisia propune introducerea unor noi categorii de ajutoare care să fie evaluate de Comisie în temeiul orientărilor, printre care ajutoarele pentru prevenirea, controlul şi eradicarea infestării cu specii alogene invazive şi boli emergente şi ajutoarele pentru compensarea daunelor cauzate de speciile protejate de animale (cu excepţia cazului în care acestea sunt exceptate pe categorii). De asemenea, proiectul de orientări propus clarifică şi raţionalizează normele dintr-o serie de domenii, de exemplu cele referitoare la ajutoarele pentru reînnoirea flotei de pescuit în regiunile ultraperiferice. Scopul este de a spori lizibilitatea proiectului de orientări, facilitând astfel aplicarea acestora şi oferind mai multă claritate statelor membre, ţinând seama şi de experienţa dobândită.

În cazul regulamentului de exceptare pe categorii de ajutoare în sectorul pescăresc, CE propune exceptarea unor noi categorii de măsuri de ajutor de la obligaţia de notificare către Comisie şi de aprobare de către aceasta, în special ajutoarele pentru compensarea pagubelor cauzate de speciile protejate de animale şi ajutoarele pentru compensarea pagubelor cauzate de anumite condiţii meteorologice nefavorabile.

De asemenea, în cazul regulamentului privind ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului, Executivul comunitar propune o actualizare a sumelor cumulate maxime ale ajutoarelor de minimis care pot fi acordate fiecărui stat membru pe baza unor date sectoriale mai recente.

În plus faţă de consultarea lansată marţi, proiectele de texte revizuite ale ABER şi FIBER, precum şi Regulamentul revizuit privind ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului vor fi discutate, de asemenea, în cadrul a două reuniuni la care vor participa reprezentanţi ai Comisiei şi ai statelor membre. Prima reuniune se va desfăşura spre sfârşitul perioadei de consultare, iar cea de a doua va avea loc după revizuirea proiectelor pe baza contribuţiilor primite pe parcursul consultării publice. Proiectul de orientări va fi, de asemenea, discutat în cadrul unei reuniuni multilaterale cu statele membre, care va avea loc spre sfârşitul perioadei de consultare.

Astfel, se va asigura faptul că atât statele membre, cât şi alte părţi interesate vor avea suficiente posibilităţi de a formula observaţii cu privire la proiectele de propuneri ale Comisiei.

Se preconizează că normele revizuite vor fi adoptate la sfârşitul anului 2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *